תקנון פארק האי

כניסה והשהייה באתר מותנות בשמירת כללים אלו והיענות להוראות אנשי הצוות. המפר כללים אלו יוצא

מהאתר ללא החזר ו/או זיכוי!


כניסה ושהייה בשטח האתר:

הכניסה לאתר מותנת באישור לבצע חיפוש על גופו ובכליו של הנכנס .

אין להכניס לשטח האתר בעלי חיים, כלי זכוכית, גזיות ו/או כל חומרי בעירה ושולחנות וכסאות.

בעלי כלי ירייה יידרשו בהצגת רישוי מתאים לקב”ט קניון עזריאלי

חל איסור לעשן בשטח האתר.

לאחר הכניסה, אין אפשרות לזיכוי/החזר מכל סיבה שהיא, כולל מזג האוויר.


כניסה ושימוש במתקני השעשועים:

כנס לתור המתקן רק אם הנך עומד במגבלות הרשומות, במיוחד שים לב למגבלות גובה וגיל.

תמיד גלה שיקול דעת ומחשבה. במיוחד, אם הנך בעל מגבלה גופנית או בעיה רפואית כלשהי או אם עברת לאחרונה טיפול רפואי.

אל תשתמש במתקן במקרה של מצב רפואי אשר עלול להתעורר או להחמיר כתוצאה מהשימוש במתקן. היוועץ בצוות בכל ספק או שאלה.העלייה למתקנים אסורה לנשים בהיריון .

הכניסה למתקן עם אוכל ו/או שתייה אסורה בהחלט.

בזמן שימוש במתקן אין להוציא ידיים, רגליים או כל חלק גוף אחר.

השתמש במתקן רק בהתאם לאופן המוסבר לך וכפי שמופיע בשלטים הקבועים במתקן.

הישמע תמיד להוראות מפעילי המתקן וסדרני האתר.


כללי התנהגות בתור:

אין שמירת מקומות – העוזב את התור מפסיד את מקומו.

שמור על הסדר! – אל תידחף ואל תעקוף!

העישון בשטח המתקנים, כולל באזור התור ובכל מבני האתר, אסור בהחלט.

שמור על רכושך !

הנהלת האתר אינה אחראית במקרה של גניבה, אובדן ו/או נזק לרכוש.

אין לעלות עם חפצים למתקנים. הסר כל חפץ שעלול ליפול במהלך הפעלת המתקן.

במקרה של חפץ אשר נפל בשטח מתקן, פנה לאיש צוות .אין להיכנס לשטח מתקן!

הורים/מדריכים/אחראי קבוצות – בטיחות ילדיכם בידיכם!

עליכם להשגיח על ילדיכם בשטח האתר בכלל, ובשימוש במתקנים בפרט.

בהשגחה, הכוונה היא צפייה ובקרה מתמידה על התנהגותם של הילדים .

בילוי נעים

צוות האי

Logo